Banner_top
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างหลักสูตร          
   

       เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ทางอำเภอลานกระบือ ได้จัดให้มีพิธีรำลึกบูรพาจารย์  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  กีฬาสัมพันธ์ และเลี้ยงสังสรรค์  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และในโอกาสนี้ต้อง
ขอแสดงความยินดีสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๕๔ ดังนี้
      ๑. นายอาคม  ศกุนรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับรางวัล คนดีศรีลานกระบือ โดยสมาคมครูอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
      ๒. นางสาวแสงนภา  นาคทองมี  ครู คศ. ๒ ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ โดย มูลนิธิ รศ.ดร. มังกร  ทองสุขดี
      ๓. นางวรรณศิริ  สิงห์มา  ครู คศ. ๒ ได้รับรางวัล “เพชรเสมา’ ๔๑  ครูมืออาชีพ”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
      ๔. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์  มรกฎ  ครู คศ. ๒ ได้รับรางวัล “เพชรเสมา’ ๔๑ ครูมืออาชีพ”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ภาพถ่าย : ครูวรรณศิริ สิงห์มา

บทความ : ครูวรรณศิริ สิงห์มา
Webmaster : นายวรุฒ คงเพชรดี  ชั้น ม.5/1 Admin : ครูพรชัย ชัยรินทร์